Za každý nahratý obrázok zodpovedá zákazník.

Svojim súhlasom potvrdzujete, že súhlasíte s podmienkami autorských práv a že Vami nahrávaný obrázok nespadá pod autorské práva nejakej spoločnosti alebo vlastníkovi.

Podrobné znenie autorského zákona:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015

Vyhlásené: 5. 8. 2015 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019

Obsah dokumentu je právne záväzný.

185 Z Á K O N z 1. júla 2015

Autorský zákon Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Tento zákon upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela (ďalej len „dielo“) alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa (ďalej len „vysielateľ“), autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy.

(2) Tento zákon upravuje aj správu práv.

§ 2

(1) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na

a) autora a na osobu, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, vo vzťahu k dielu, ktoré bolo zverejnené na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,

b) výkonného umelca vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol podaný, prvýkrát oprávnene zaznamenaný alebo prvýkrát oprávnene vysielaný na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,

c) výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu audiovizuálneho záznamu vo vzťahu k audiovizuálnemu záznamu, ktorý bol vyrobený alebo zverejnený na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,

d) vysielateľa vo vzťahu k vysielaniu, ktoré je uskutočňované vysielateľom z územia Slovenskej republiky,

e) autora databázy a zhotoviteľa databázy vo vzťahu k databáze, ktorá bola zverejnená alebo zhotovená na území Slovenskej republiky alebo z jej územia.

(2) Ak je zaručená vzájomnosť na základe medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na

a) autora a na osobu, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, vo vzťahu k dielu, ktoré bolo zverejnené na území iného štátu, ako je Slovenská republika (ďalej len „iný štát“), alebo z územia iného štátu a bolo na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použité,

b) výkonného umelca vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol podaný, prvýkrát oprávnene zaznamenaný alebo prvýkrát oprávnene vysielaný na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bol na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitý,

c) výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu audiovizuálneho záznamu vo vzťahu k audiovizuálnemu záznamu, ktorý bol vyrobený alebo zverejnený na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bol na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitý,

d) vysielateľa vo vzťahu k vysielaniu, ktoré je uskutočňované vysielateľom z územia iného štátu a je na území Slovenskej republiky použité,

e) autora databázy a zhotoviteľa databázy vo vzťahu k databáze, ktorá bola zverejnená alebo zhotovená na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bola na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitá.

DRUHÁ ČASŤ AUTORSKÉ PRÁVO

PRVÁ HLAVA PREDMET AUTORSKÉHO PRÁVA

§ 3

Dielo

(1) Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.

(2) Dielom je literárne dielo, slovesné dielo, divadelné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo1 ) alebo iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela, ak spĺňa podmienky podľa odseku 1.

(3) Divadelným dielom je najmä inscenované dramatické dielo s hudbou alebo bez hudby, pantomíma a inscenovaná tanečná choreografia alebo iná choreografia; jeho autorom je najmä jeho režisér, ktorý toto dielo vytvoril tvorivou duševnou činnosťou.

(4) Dielom výtvarného umenia je maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia alebo iná grafika, socha, keramika, šperk alebo iné dielo výtvarného umenia a fotografické dielo. (5) Fotografickým dielom je zachytenie obrazu prostredníctvom fotografického technického zariadenia, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora; žiadne iné podmienky podľa odseku 1 sa neuplatnia.

(6) Architektonickým dielom je najvšeobecnejšie vyjadrenie tvorivej architektonickej myšlienky autora, najmä grafické a priestorové zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, stavba, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo architektonického dizajnu.

(7) Dielom úžitkového umenia je umelecký výtvor s úžitkovými funkciami alebo dielo, ktoré je začlenené do úžitkového predmetu bez ohľadu na to, či bolo vyrobené ručne, priemyselne alebo iným technologickým postupom.

§ 4

Predmetom autorského práva je aj časť diela, názov diela a meno postavy, ak spĺňajú podmienky podľa § 3 ods. 1.

§ 5

Za predmet autorského práva sa nepovažuje

a) myšlienka, spôsob, systém, metóda, koncept, princíp, objav alebo informácia, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela,

b) text právneho predpisu, úradné rozhodnutie alebo súdne rozhodnutie, technická norma,2 ) ako aj spolu s nimi vytvorená prípravná dokumentácia a ich preklad, bez ohľadu na to, či spĺňajú podmienky podľa § 3 ods. 1,

c) územnoplánovacia dokumentácia,3 ) bez ohľadu na to, či spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1,

d) štátny symbol, symbol obce, symbol samosprávneho kraja; to neplatí, ak ide o dielo, ktoré je podkladom na vytvorenie symbolu,

e) prejav prednesený pri prerokúvaní vecí verejných, bez ohľadu na to, či spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1,

f) denná správa; dennou správou je informácia o udalosti alebo skutočnosti, pričom za dennú správu sa nepovažuje dielo, ktoré o dennej správe informuje alebo v ktorom je denná správa zahrnutá,

g) dielo tradičnej ľudovej kultúry,

h) výsledok výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa podľa osobitného predpisu.4 )

§ 6

Zverejnenie a vydanie diela

(1) Dielo je zverejnené v deň, keď bolo prvýkrát oprávnene použité verejným vykonaním, verejným vystavením, vydaním alebo verejným prenosom, alebo inak prvýkrát oprávnene uverejnené.

(2) Dielo je vydané v deň, keď sa oprávnene začalo s verejným rozširovaním rozmnoženiny diela.

§ 7

Spojenie diel

(1) So súhlasom autorov možno spojiť dve alebo viaceré samostatné diela do jedného celku, ktorý bude použitý spôsobom, v rozsahu a v čase podľa dohody autorov.

(2) S dielami spojenými do jedného celku podľa odseku 1 nakladajú autori spoločne, ak nie je dohodnuté inak.

(3) Práva autorov nakladať s dielami, ktoré boli spojené podľa odseku 1, zostávajú nedotknuté.

§ 8

Spracovanie diela

Spracovaním diela vzniká nové dielo, ak spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1. Spracovaním diela je jeho adaptácia, preklad alebo iná úprava diela. Práva autora k pôvodnému dielu, ktoré je predmetom spracovania, zostávajú zachované.

§ 9

Voľné dielo

(1) Dielo sa stane voľným, ak

a) uplynie doba trvania majetkových práv podľa § 32,

b) autor nemá dedičov alebo ak dedičia odmietnu dedičstvo prijať, a to aj pred uplynutím doby trvania majetkových práv podľa § 32.

(2) Dielo, ktoré sa stalo voľným, možno voľne použiť.

(3) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia § 13 ods. 3 a § 60.

Osirelé dielo

§ 10

(1) Osirelé dielo je slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis, noviny, hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme alebo audiovizuálne dielo, ktoré je uložené u osoby podľa § 51 ods. 1 a ktorého autora nemožno dôsledným vyhľadávaním

a) určiť alebo

b) nájsť napriek tomu, že bol určený.

(2) Dôsledné vyhľadávanie na účely tohto zákona je získavanie informácií v dobrej viere na základe žiadosti o poskytnutie informácií, ku ktorým nemá osoba podľa § 51 ods. 1 priamy prístup z informačných zdrojov podľa prílohy č. 1 pre kategóriu diel uvedených v prílohe č. 1 na účely určenia, či je dané dielo osirelým dielom. Dôsledné vyhľadávanie sa vykonáva

a) na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „zmluvný štát“), kde bolo dielo prvýkrát vydané, alebo ak nebolo vydané, prvýkrát vysielané,

b) na území členského štátu alebo zmluvného štátu, kde má výrobca originálu audiovizuálneho diela obvyklý pobyt alebo sídlo,

c) na území členského štátu alebo zmluvného štátu, kde je usadená osoba, ktorá so súhlasom autora umožnila iný prístup verejnosti k tomuto dielu, ak ide o dielo podľa odseku 3, ktoré nebolo vydané ani vysielané,

d) v iných štátoch, ako sú štáty podľa písmen a) až c), ak existujú skutočnosti preukazujúce, že informácie o autoroch možno nájsť v týchto iných štátoch.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na dielo, ktoré bolo prvýkrát vydané, alebo ak nebolo vydané, prvýkrát vysielané v niektorom členskom štáte alebo v niektorom zmluvnom štáte. Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na dielo, ktoré nebolo vydané ani vysielané, ale bol k nemu so súhlasom autora inak umožnený prístup verejnosti osobou uvedenou v § 51 ods. 1, ak možno dôvodne predpokladať, že by autor nenamietal proti jeho použitiu podľa § 51.

(4) Ak má dielo viac ako jedného autora a niektorý z autorov nebol určený, alebo bol určený, ale nebol nájdený napriek dôslednému vyhľadávaniu, dielo sa považuje za osirelé len vo vzťahu k tomu autorovi, ktorý nebol takto určený alebo nájdený.

(5) Dielo, ktoré sa považuje za osirelé dielo v niektorom členskom štáte alebo v niektorom zmluvnom štáte, sa považuje za osirelé dielo podľa odseku 1.

(6) Autor je oprávnený kedykoľvek ukončiť status osirelého diela tak, že písomne oznámi svoje autorstvo Slovenskej národnej knižnici,5 ) ktorá o tom bezodkladne informuje osobu, ktorá používa osirelé dielo podľa § 51 ods. 1.

(7) Autor, ktorý ukončil status osirelého diela podľa odseku 6, má právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá toto dielo použila podľa § 51. Pri určení výšky primeranej odmeny sa prihliada na podmienky ustanovené v § 69 ods. 1 a 4.

(8) Dielo sa nepovažuje za osirelé, ak prestane spĺňať podmienky uvedené v odseku 1, alebo ak autor ukončil status osirelého diela podľa odseku 6.

(9) Majitelia informačných zdrojov podľa prílohy č. 1 alebo osoby oprávnené s nimi disponovať majú právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré vznikli pri plnení povinností v súvislosti s dôsledným vyhľadávaním podľa odsekov 1 a 2.

§ 11

Ustanovenia § 10 a 51 sa primerane vzťahujú aj na dielo, ktoré je súčasťou osirelého diela podľa § 10 alebo je s ním spojené.

§ 12

Obchodne nedostupné dielo

(1) Obchodne nedostupné dielo je vydané slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis a noviny, ak

a) jeho rozmnoženinu nie je možné nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva; to neplatí, ak ide o kúpu použitej veci,

b) je uložené v knižnici,6 ) archíve7 ) alebo múzeu8 ) a 

c) je zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel (ďalej len „zoznam“), ktorý vedie Slovenská národná knižnica.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na fotografické dielo a iné dielo výtvarného umenia, ktoré je súčasťou diela podľa odseku 1 alebo je s ním spojené.

(3) Návrh na zaradenie diela do zoznamu môže podať ktorákoľvek osoba. Slovenská národná knižnica bez zbytočného odkladu zverejní návrh na zaradenie diela do zoznamu na svojom webovom sídle.

(4) Slovenská národná knižnica zaradí dielo do zoznamu, ak v lehote troch mesiacov od podania návrhu na zaradenie diela do zoznamu

a) nebolo možné podľa jej zistenia nadobudnúť rozmnoženinu diela odplatným prevodom vlastníckeho práva ani pri vynaložení primeraného úsilia a za obvyklých podmienok a 

b) autor písomne nenamietal proti zaradeniu diela do zoznamu.

(5) Autor je oprávnený písomne požiadať Slovenskú národnú knižnicu o vyradenie obchodne nedostupného diela zo zoznamu. Slovenská národná knižnica vyradí obchodne nedostupné dielo zo zoznamu bez zbytočného odkladu po doručení písomnej žiadosti autora tohto diela alebo po doručení písomného oznámenia organizácie kolektívnej správy o vylúčení kolektívnej správy práv autorom podľa § 79 ods. 2.

DRUHÁ HLAVA

AUTORSTVO

§ 13

Autor

(1) Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila.

(2) Fyzická osoba, ktorej meno, priezvisko alebo meno a priezvisko9 ) (ďalej len „meno“) je uvedené na diele alebo vo vzťahu k dielu obvyklým spôsobom ako označenie autora, sa považuje za autora diela, ak nie je preukázaný opak. To platí aj vtedy, keď je dielo označené pseudonymom, ak nie sú nijaké pochybnosti o totožnosti autora.

(3) Osoba, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, týmto zverejnením vykonáva majetkové práva k tomuto dielu.

(4) Ustanovenia tohto zákona o autorovi sa vzťahujú aj na jeho dedičov, na osobu, ktorá je nadobúdateľom výhradnej licencie podľa § 70 ods. 2 v rozsahu nadobudnutej výhradnej licencie, a na osobu, ktorá vykonáva majetkové práva autora na základe tohto zákona (ďalej len „nositeľ práv“), ak z ich povahy nevyplýva iné.

§ 14

Anonymné dielo a pseudonymné dielo

(1) Dielo, ktoré sa na základe rozhodnutia autora verejne rozširuje alebo sa inak uverejňuje bez akéhokoľvek údaja, ktorý umožňuje určenie totožnosti autora, sa považuje za anonymné dielo.

(2) Dielo, ktoré sa na základe rozhodnutia autora verejne rozširuje alebo inak uverejňuje s iným údajom, ako je meno autora, sa považuje za pseudonymné dielo.

(3) Totožnosť autora anonymného diela alebo pseudonymného diela možno uverejniť len so súhlasom autora.

§ 15

Spoluautorstvo

(1) Spoluautori sú dvaja alebo viacerí autori, ktorí vytvorili tvorivou duševnou činnosťou jediné dielo tak, že nie je možné od seba odlíšiť tvorivé vklady jednotlivých autorov a použiť ich ako samostatné diela.

(2) Práva k dielu podľa odseku 1 patria všetkým spoluautorom spoločne a nerozdielne, ak sa spoluautori nedohodli písomne inak.

(3) Spoluautori sa môžu dohodnúť, že pri nakladaní s dielom podľa odseku 1 ich bude zastupovať v ich mene a na ich účet niektorý zo spoluautorov. Takto udelené plnomocenstvo musí mať písomnú formu.

TRETIA HLAVA

VZNIK A OBSAH AUTORSKÉHO PRÁVA

§ 16

Vznik autorského práva

Autorské právo k dielu vzniká okamihom, keď je dielo objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami.

§ 17

Obsah autorského práva

Autorské právo zahŕňa výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva.

Prvý oddiel

Výhradné osobnostné práva

§ 18

(1) Autor má právo na autorstvo k svojmu dielu.

(2) Autor má právo

a) rozhodnúť o zverejnení alebo o nezverejnení svojho diela,

b) byť označený ako autor a rozhodnúť o spôsobe takéhoto označenia najmä menom alebo pseudonymom, a to pri každom použití svojho diela, ak je takýto spôsob označenia pri danom diele a spôsobe použitia možný a obvyklý,

c) na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by znižovalo hodnotu diela alebo spôsobilo ujmu autora na jeho cti alebo dobrej povesti.

(3) Autor sa nemôže vzdať práv podľa odsekov 1 a 2, tieto práva sú neprevoditeľné a smrťou autora zanikajú.

(4) Po smrti autora si nikto nesmie prisvojiť jeho autorstvo k dielu, dielo možno použiť len spôsobom neznižujúcim jeho hodnotu a musí sa uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo.

(5) Autor môže udeliť súhlas so zásahom do svojich osobnostných práv. Súhlas so zásahom do osobnostných práv musí byť obmedzený rozsahom a spôsobom tohto zásahu, a ak nie je dohodnuté inak, možno ho odvolať.

Druhý oddiel

Výhradné majetkové práva

§ 19

(1) Autor má právo použiť svoje dielo a právo udeliť súhlas na použitie svojho diela.

(2) Dielo je možné použiť iba so súhlasom autora, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Za použitie diela má autor právo na odmenu, ak tento zákon v štvrtej hlave neustanovuje inak; tým nie je dotknuté ustanovenie § 65 ods. 1 druhej vety.

(4) Použitím diela je najmä

a) spracovanie diela,

b) spojenie diela s iným dielom,

c) zaradenie diela do databázy podľa § 131,

d) vyhotovenie rozmnoženiny diela,

e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela

1. prevodom vlastníckeho práva,

2. vypožičaním,

3. nájmom,

f) uvedenie diela na verejnosti

1. verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela,

2. verejným vykonaním diela,

3. verejným prenosom diela.

§ 20

(1) Majetkové práva udelením súhlasu na použitie diela nezanikajú; autor je povinný strpieť použitie diela inou osobou v rozsahu udeleného súhlasu.

(2) Majetkové práva sú neprevoditeľné, nemožno sa ich vzdať a nemožno ich postihnúť exekúciou; to neplatí pre pohľadávky vzniknuté z majetkových práv.

(3) Majetkové práva sú predmetom dedičstva. Ak spoluautor nemá dedičov alebo dedičia odmietnu dedičstvo prijať, jeho majetkové práva prechádzajú na ostatných spoluautorov. § 21

Vyhotovenie rozmnoženiny diela

(1) Vyhotovenie rozmnoženiny diela je trvalé alebo dočasné hmotné, digitálne alebo iné zachytenie diela alebo jeho časti z originálu diela alebo z rozmnoženiny diela.

(2) Rozmnoženinu diela možno vyhotoviť najmä tlačou, maľbou, kresbou, prepisom, fotograficky alebo iným podobným postupom, záznamom alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo technologického postupu umožňujúceho digitálne zachytenie diela alebo stavbou, ak ide o architektonické dielo.

§ 22

Verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho práva

(1) Verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho práva je prevod vlastníckeho práva k veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené alebo na ktorej je dielo zachytené ako jeho originál alebo jeho rozmnoženina.

(2) Právo autora udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela podľa odseku 1 zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným prevodom vlastníckeho práva k originálu diela alebo rozmnoženine diela na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál diela alebo rozmnoženinu diela, ktorá bola predmetom tohto prevodu vlastníckeho práva.

(3) Ak ide o architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe, za prvý oprávnený prevod sa považuje oprávnené zhotovenie stavby alebo úžitkovej podoby diela úžitkového umenia.

§ 23

Právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia

(1) Autor má právo na odmenu za každý ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia, ak sa originál diela výtvarného umenia, ktorý jeho autor previedol do vlastníctva inej osoby, ďalej predáva a ak sa tohto predaja ako predávajúci, kupujúci alebo sprostredkovateľ zúčastňuje dražobník, organizátor predajných výstav, prevádzkovateľ výstavnej siene alebo iná osoba, ktorá podniká v obchode s výtvarným umením (ďalej len „obchodník“).

(2) Práva na odmenu podľa odseku 1 sa nemožno vzdať.

(3) Autorovi, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, vzniká právo podľa odseku 1, len ak je zaručená vzájomnosť na základe medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(4) Obchodník je povinný uhradiť autorovi odmenu podľa odseku 1 prostredníctvom organizácie kolektívnej správy oprávnenej na výkon kolektívnej správy práva na odmenu podľa odseku 1.

(5) Odmena podľa odseku 1 z kúpnej ceny nad 100 eur je

a) 5 % z časti kúpnej ceny do 3 000 eur,

b) 4 % z časti kúpnej ceny nad 3 000 eur do 50 000 eur,

c) 3 % z časti kúpnej ceny nad 50 000 eur do 200 000 eur,

d) 1 % z časti kúpnej ceny nad 200 000 eur do 350 000 eur,

e) 0,5 % z časti kúpnej ceny nad 350 000 eur do 500 000 eur,

f) 0,25 % z časti kúpnej ceny nad 500 000 eur.

(6) Odmena podľa odseku 1 vypočítaná podľa odseku 5 nesmie presiahnuť sumu 12 500 eur.

(7) Do základu pre výpočet odmeny podľa odseku 5 sa nezapočíta daň z pridanej hodnoty, ak je originál diela výtvarného umenia predaný za kúpnu cenu vrátane dane z pridanej hodnoty.

(8) Obchodník je povinný oznámiť organizácii kolektívnej správy podľa odseku 4 každý ním uskutočnený ďalší predaj a zaplatiť jej odmenu podľa odseku 1 najneskôr do konca januára kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa tento predaj uskutočnil. Organizácia kolektívnej správy alebo autor majú právo požadovať od obchodníka informácie potrebné na zabezpečenie vyplatenia odmeny podľa odseku 1. Obchodník je povinný umožniť organizácii kolektívnej správy riadny výkon kolektívnej správy práv a poskytnúť jej na vyžiadanie potrebné informácie. Organizácia kolektívnej správy je oprávnená nahliadať do účtovnej evidencie alebo inej dokumentácie obchodníka, ktorou možno preukázať včasné a riadne plnenie povinností podľa tohto odseku. Organizácia kolektívnej správy nesmie získané informácie využiť na iný účel ako na výkon kolektívnej správy práv a je povinná o nich zachovávať mlčanlivosť.

(9) Právo na odmenu podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na originál diela v podobe rukopisu literárneho diela a rukopisu hudobného diela zaznamenaného v písomnej forme.

(10) Ak je rozmnoženina diela vyhotovená v obmedzenom počte autorom alebo s jeho súhlasom a je riadne očíslovaná a podpísaná alebo inak označená autorom, považuje sa za originál diela.

(11) Právo na odmenu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe. § 24 Nájom a vypožičanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela (1) Nájom originálu diela alebo rozmnoženiny diela je dočasné prenechanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela, alebo dočasné umožnenie prístupu k originálu diela alebo rozmnoženine diela uskutočnené na účely priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

§ 24

Nájom a vypožičanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela

(1) Nájom originálu diela alebo rozmnoženiny diela je dočasné prenechanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela, alebo dočasné umožnenie prístupu k originálu diela alebo rozmnoženine diela uskutočnené na účely priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(2) Vypožičanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela je dočasné prenechanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela, alebo dočasné umožnenie prístupu k originálu diela alebo rozmnoženine diela prostredníctvom zariadenia prístupného verejnosti uskutočnené bez získania priameho alebo nepriameho majetkového prospechu. Vypožičaním nie je dočasné prenechanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela, alebo dočasné umožnenie prístupu k originálu diela alebo rozmnoženine diela, ktoré je uskutočnené bez získania priameho alebo nepriameho majetkového prospechu medzi dvomi alebo viacerými zariadeniami alebo výhradne v priestoroch týchto zariadení.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe.

§ 25

Verejné vystavenie originálu diela alebo rozmnoženiny diela

(1) Verejné vystavenie originálu diela alebo rozmnoženiny diela je umožnenie vnímania diela prostredníctvom umiestnenia originálu diela alebo rozmnoženiny diela na verejnosti. (2) Verejné vystavenie originálu diela alebo rozmnoženiny diela je aj umožnenie vnímania diela prostredníctvom technického zariadenia určeného na uvádzanie rozmnoženiny diela na verejnosti, umiestneného v priestoroch osoby, ktorá toto verejné vystavenie realizuje.

(3) Pri audiovizuálnom diele je verejným vystavením umiestnenie rozmnoženiny osobitne vyňatého obrazu audiovizuálneho diela bez akejkoľvek následnosti na verejnosti.

§ 26

Verejné vykonanie diela

(1) Verejné vykonanie diela je živé predvedenie diela recitáciou, spevom, hrou, tancom alebo inak výkonným umelcom na verejnosti. Za verejné vykonanie diela sa považuje aj prenos živého predvedenia diela prostredníctvom technického zariadenia na prenos obrazu, zvuku alebo obrazu a zvuku súčasne určený verejnosti priamo prítomnej na mieste živého predvedenia diela; takýto prenos nie je verejným prenosom diela. (2) Verejným vykonaním diela je aj technické predvedenie diela. Technické predvedenie diela je predvedenie diela prostredníctvom technického zariadenia na prenos obrazu, zvuku alebo obrazu a zvuku súčasne, určené verejnosti priamo prítomnej na mieste tohto predvedenia. Technické predvedenie diela sa nepovažuje za verejný prenos diela.

Verejný prenos diela

§ 27

(1) Verejný prenos diela je verejné šírenie diela akýmikoľvek technickými prostriedkami po drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo môžu vnímať osoby na miestach, kde by ho bez tohto prenosu vnímať nemohli.

(2) Vysielanie diela, retransmisia diela a sprístupňovanie diela verejnosti je verejným prenosom diela.

§ 28

Vysielanie diela

Vysielanie diela je šírenie diela uskutočňované osobou v rámci jej programovej služby,10) ktoré môže byť prijímané verejnosťou prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete,11) a to aj vtedy, ak ho technicky zabezpečuje iná osoba na základe dohody s vysielateľom v jeho mene a na jeho účet, vrátane šírenia diela pomocou satelitu.

§ 29

Retransmisia diela

(1) Retransmisia diela je súčasné, nezmenené a úplné šírenie vysielaného diela uskutočnené inou osobou, ako je vysielateľ alebo ako osoba technicky zabezpečujúca vysielanie podľa § 28, ktoré môže byť prijímané verejnosťou prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete.

(2) Káblová retransmisia diela je retransmisia, ktorá môže byť prijímaná verejnosťou prostredníctvom káblového, satelitného alebo mikrovlnného systému.

§ 30

Sprístupňovanie diela verejnosti

Sprístupňovanie diela verejnosti je šírenie diela takým spôsobom, aby k nemu mal jednotlivec prístup z miesta a v čase, ktorý si sám zvolí.

§ 31

Právo autora na primeranú odmenu za nájom

(1) Ak autor nie je oprávnený sám udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela nájmom vo vzťahu k audiovizuálnemu dielu, k audiovizuálne použitému dielu alebo k dielu, ktoré bolo zaznamenané na zvukový záznam, vzniká mu právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá bude originál audiovizuálneho diela, rozmnoženinu audiovizuálneho diela alebo zvukový záznam verejne rozširovať nájmom.

(2) Práva na primeranú odmenu podľa odseku 1 sa nemožno vzdať.

§ 32

Trvanie majetkových práv

(1) Majetkové práva trvajú od okamihu vytvorenia diela počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti. Pri spoluautorskom diele majetkové práva trvajú počas života posledného zo spoluautorov a 70 rokov po jeho smrti. Ak je audiovizuálne dielo vytvorené ako spoluautorské dielo, majetkové práva trvajú počas života poslednej osoby spomedzi režiséra, autora scenára, autora dialógov a autora hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo a 70 rokov po jej smrti.

(2) Práva k predtým nezverejnenému dielu podľa § 13 ods. 3 trvajú 25 rokov od zverejnenia tohto diela.

(3) Pri pseudonymnom diele a pri anonymnom diele majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho oprávnenom zverejnení. Ak dielo podľa prvej vety nebolo zverejnené počas 70 rokov po jeho vytvorení, majetkové práva uplynutím tejto doby zanikajú. Ak nie sú pochybnosti o totožnosti autora alebo ak sa autor takéhoto diela stane verejne známym počas doby podľa prvej vety, na trvanie majetkových práv sa vzťahuje ustanovenie odseku 1.

(4) Ak bolo dielo, ktoré bolo vytvorené podľa § 90 alebo § 91, zverejnené bez uvedenia mena autora, majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho oprávnenom zverejnení. Ak dielo podľa prvej vety nebolo zverejnené počas 70 rokov po jeho vytvorení, majetkové práva uplynutím tejto doby zanikajú. Ak je dielo podľa prvej vety dodatočne označené menom autora, na trvanie majetkových práv sa vzťahuje ustanovenie odseku 1.

(5) Pri spojení hudobného diela a slovesného diela, ktoré boli pôvodne vytvorené na použitie v tomto spojení, majetkové práva k týmto dielam trvajú počas života posledného z autorov týchto diel a 70 rokov po jeho smrti.

(6) Ak je dielo podľa odsekov 1 až 4 zverejnené po zväzkoch, po častiach, v pokračovaniach alebo v epizódach, majetkové práva trvajú ku každému takémuto zväzku, časti, pokračovaniu alebo epizóde osobitne.

(7) Trvanie majetkových práv podľa odsekov 1 až 6 sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.

(8) Ak bolo dielo zverejnené na území iného štátu, v ktorom je ustanovené kratšie trvanie majetkových práv, uplatní sa na toto dielo trvanie majetkových práv podľa práva tohto štátu. Ak bolo dielo podľa prvej vety súčasne zverejnené na území viacerých štátov, uplatní sa na toto dielo trvanie majetkových práv podľa práva toho z týchto štátov, v ktorom je ustanovené najkratšie trvanie majetkových práv. Súčasným zverejnením sa rozumie zverejnenie v inom štáte uskutočnené do 30 dní od zverejnenia v prvom takom štáte.

§ 33

Vzťah autorského práva k vecným právam

(1) Nadobudnutím vlastníckeho práva alebo iného vecného práva k veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nie je dotknuté autorské právo. Vlastnícke právo alebo iné vecné právo k veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nie je dotknuté autorským právom, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z odseku 5 nevyplýva iné.

(2) Vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, je povinný zdržať sa takého užívania tejto veci, ktorým by použil dielo, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z § 90 a 91 nevyplýva iné.

(3) Vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nie je povinný udržiavať túto vec a predchádzať strate, poškodeniu alebo zničeniu tejto veci, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z osobitného predpisu nevyplýva iné.12)

(4) Autorské právo k dielu nezaniká zničením veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené.

(5) Autor má právo, aby mu vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené a ktorá je originálom diela, túto vec dočasne poskytol, ak o to autor požiada, je to nevyhnutné na uplatnenie práva autora použiť svoje dielo podľa tohto zákona a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami vlastníka alebo iného užívateľa tejto veci.

(6) Autor má právo, aby mu vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené a ktorá je originálom diela, na náklady autora vyhotovil a odovzdal fotografiu alebo inú rozmnoženinu tohto diela, ak o to autor požiada a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami vlastníka alebo iného užívateľa tejto veci.

(7) Vlastník alebo iný užívateľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, môže vykonávať na stavbe bez súhlasu autora len také stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktoré sú nevyhnutné na jej udržanie v dobrom stave a na zachovanie funkčného využívania a ktoré neznižujú hodnotu architektonického diela alebo inak nezasahujú do autorských práv.

(8) Zhotoviteľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, je povinný umožniť autorovi tohto diela dohľad nad zhotovením stavby, ak o to autor požiada a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami zhotoviteľa stavby.

(9) Vlastník veci alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené a ktorá je originálom diela umiestneným na verejnom priestranstve, je povinný v primeranej lehote pred jej zničením alebo trvalým premiestnením informovať autora o zámere zničiť alebo trvalo premiestniť túto vec. Ak nie je autor známy, nemožno ho určiť alebo ho nemožno nájsť, vlastník veci alebo iný užívateľ veci informuje o tomto zámere príslušnú organizáciu kolektívnej správy.

Viac sa dočítate na: duševné vlastníctvo 

Produkt bol pridaný do zoznamu obľúbených