REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajúce z Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. Živnostenského zákona č. 455/1991 Zb.  Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.  a  Občianskeho práva o Ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb.  V zmysle vyššie uvedených zákonov v znení neskorších predpisov vydáva www.maxflor.sk nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým spotrebiteľa informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovarov  (ďalej len  "reklamácia")  včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Zodpovednosť za vady predanej veci:

 1. Predávajúci zodpovedá za vady , ktoré má predaná vec pred odoslaním kupujúcemu.
 2. Predávajúci nezodpovedá za vady:
 1. ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám
 2. o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel
 3. pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (zľava z ceny tovaru)
 4. ktoré boli spôsobené kuriérom/doručovacou službou
 5. ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca, alebo po uplynutí doby životnosti
 6. boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasti, taktiež nemôžu byť predmetom reklamácie (§ 619)
 1. Z hľadiska životnosti obuvi, oblečenia ... je dôležité dodržiavať návod na použitie a ošetrenie.
 2. Záručná doba je 24 mesiacov. (§ 620)
 3. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. (§ 621)
 4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená do 30  dní.  Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.  Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti.  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.. (§ 622)
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy.
 6. Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci (§ 623)
 7. Práva zo zodpovednosti na vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená (§ 625)
 8. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. (§ 626)
 9. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.  Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj potvrdenie o vykonaní opravy a dobe jej trvania.
 10. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.  To iste platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. (§ 627)


Postup pri reklamácii tovaru

 • Zákazník je povinný tovar okamžite po dodaní prezrieť a o jeho prípadných vadách bezodkladne informovať predávajúceho e-mailom na adresu [email protected]  alebo telefonicky na číslo:+421 907 434 461 .
 • Zákazník je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil.
 • Ak zákazník nájde vadu, o ktorej nebol predtým upovedomený a vznikla počas doručenia tovaru zákazníkovi, je povinný poškodený tovar nepoužívať, zabaliť ho a poslať odporúčame doporučene (nie dobierkou) alebo osobne na adresu: MAXFLOR, Kragujevská 397/6, 010 01 Žilina
 • Takéto poškodenie tovaru sa bude riešiť s prepravcom/kuriérom a predajca nenesie zaňho zodpovednosť.  Posielanie veci zahŕňa aj poistku kuriérom do výšky 2 500 €
 • Predávajúci sa bude snažiť riešiť daný problém promptne a aby nebol nijak ukrátený zákazník.


Ak sa počas používania tovaru vyskytne vada, na ktorú sa vzťahuje reklamačný poriadok tak:

 • Zákazník je povinný predávajúceho o tejto vade bezodkladne informovať zaslaním e-mailu na [email protected] alebo telefonicky na číslo: +421 907 434 461.  V e-maili presne popíše, ako vada vznikla a jej podstatu.
 • Tovar zákazník pošle alebo osobne doručí na adresu prevádzky: MAXFLOR, Kragujevská 397/6, 010 01 Žilina
 • Takto zaslaný tovar spolu s riadne vyplneným reklamačným protokolom, ktorý je nižšie na tejto stránke na stiahnutie a s kópiou dokladu o kúpe v našom obchode (faktúrou), musí byť očistený a zabalený tak, aby sa nepoškodil pri doprave
 • Predajca pošle tento tovar výrobcovi k vyjadreniu a vyriadeniu.  Reklamovaný tovar musí byť poslaný riadne zabalený proti poškodeniu pri preprave.  V prípade kladného vyriadenia reklamácie je zákazníkovi zaslaný opravený alebo vymenený tovar späť.
 • Doba na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom uplatnenia reklamácie tovaru a táto doba podľa zákona trvá 30 dní.
Produkt bol pridaný do zoznamu obľúbených