Pravidlá a podmienky spolupráce medzi e-shopom MAXFLOR.sk a predajcom svojej značky.

Pravidlá a podmienky spolupráce a provízneho systému 

MAXFLOR design room.

Pravidlá a podmienky MAXFLOR design room provízneho systému – MARKODESART s.r.o. (ďalej len Pravidlá a podmienky spolupráce)

1.     Prevádzkovateľ programu

Prevádzkovateľom Partnerského programu (MAXFLOR design room) MARKODESART s.r.o., I. Houdeka 60/5, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika, IČO: 47345616, DIČ: 2023837915, Nie sme platitelia DPH (ďalej len "Prevádzkovateľ").

 

2.     Predajca (partner)

Predajcom (partnerom) sa stáva ten, kto sa zaregistruje do sekcie Predajcu v MAXFLOR design room a je prijatý za partnera Prevádzkovateľom (ďalej len "Partner"). Partner je povinný pri registrácii uviesť pravdivé údaje. Partner registráciou výslovne súhlasí s pravidlami a podmienkami spolupráce, čím sa zaväzuje ich plniť. Registráciou do sekcie Predajcu Partner dáva súhlas so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe.

3.     Podmienky a obsah spolupráce

Spolupráca Prevádzkovateľa a Predajcu (partnera) je založená na vzájomnej spolupráci a to takou formou, že prevádzkovateľ sa zaväzuje výrobou produktov, ktoré Partner pridá cez svoje konto predajcu do predaja v e-shope maxflor.sk. Partner sa zaväzuje pridávať iba také designy, ktoré su v jeho vlastnom vlastníctve a nepodliehajú pod ochranné známky druhých predajcov a daný design je výlučne v jeho vlastníctve. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nepoužívať nijak inák design partnera ako len pod hlavičkou jeho značky registrovanej v e-shope maxflor.sk. Webové stránky Prevádzkovateľa sú na adrese http://www.maxflor.sk  (ďalej len "Web Prevádzkovateľa"). Na týchto stránkach je tiež umiestnený systém programu MAXFLOR design room.

Provízie sa vyplácajú za tovar predaný Prevádzkovateľom, ktoré zakúpil a zaplatil návštevník, ktorý prišiel na e-shop www.maxflor.sk.

Provízie si stanovia obe zúčastnené strany pred samotným uzavretím spolupráce.

       4.     Registrácia

 

Registrácia je bezplatná. Prevádzkovateľ môže registráciu zamietnuť bez udania dôvodu. Partner môže mať založený iba jeden účet v MAXFLOR design room programe.

 

5.     Provízia

Provízia sa vypláca za úspešné dokončenie nákupu tovaru, tj. faktickú úhradu tovaru v celej výške, v okamihu, kedy uplynie lehota na stornovanie nákupu zákazníkom.

Predajca (partner) získa províziu za každý nákup, a to do 30 dní od úhrady tovaru a uplynutia lehoty na stornovanie nákupu zákazníkom.

Provízia partnera môže byť stornovaná v prípade, že nákup bol z akýchkoľvek dôvodov zrušený a zákazníkovi boli peniaze vrátené.

Provízia môže byť zrušená, ak partner porušil pravidlá a podmienky spolupráce.

       6.     Výška provízií

 

Základná provízia za zakúpenie akéhokoľvek tovaru cez Partnerský program MAXFLOR design room je 12% pri čom provízia sa stupňuje podľa predajov predajcu (partnera) a predajca sa môže dostať do rôznych stupňov provízneho programu.

 

7.     Výplata provízií

Predajca (partner) vystaví prevádzkovateľovi faktúru za provízie z predaja na základe výzvy, ktorá sa v prípade uskutočnených a uhradených predajov zobrazí v správe jeho partnerského účtu v sekcii „otázky“.

Predajca (partner) môže Prevádzkovateľa požiadať o výplatu provízií aj častejšie, maximálne však 1 x za uplynulý kalendárny mesiac. O každú výplatu provízií, ktorá nezodpovedá štandardným termínom, je nutné požiadať Prevádzkovateľa emailom. Ak Prevádzkovateľ požiadavku na výplatu provízií v inom ako štandardnom termíne schváli, zobrazí sa Partnerovi opäť v jeho správe partnerského účtu výzva na vystavenie faktúry za provízie z predaja.

Provízia sa vypláca buď na základe faktúry, alebo na základe potvrdenia podľa § 10 Zákona o daniach z príjmu pre partnerov, ktorí nemajú živnostenský list. (Presné znenie zákona § 10 - https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/40009/1/2#c_16674 )

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyplatiť províziu Predajcu (partnera) najneskôr do 30 dní po splnení všetkých patričných náležitostí (zaslanie faktúry, zmluvy o sprostredkovaní a pod). Predajca (partner) je povinný zaslať faktúru do 14 dní od okamihu, kedy bola v správe jeho partnerského účtu zobrazená výzva na vystavenie faktúry za provízie z predaja. Ak tak Predajca (partner) neurobí, stráca ďalší nárok na fakturovanú províziu.

Predajca (partner) je povinný zdaniť províziu z partnerského programu podľa platného Zákona o daniach z príjmov. Ak je platcom DPH, k fakturovanej sume si pripočíta platnú sadzbu DPH.

Pri zrušení spolupráce, pokiaľ nebola zrušená z dôvodu porušenia Pravidiel a podmienok spolupráce a predajca (partner) má na ňu nárok, sa provízia vyplatí do 14 dní.

Provízie sa vyplácajú iba v mene EUR. Po dohovore môže byť provízia vyplatená ako zľava na produkty a služby spoločnosti prevádzkovateľa v rovnakej výške.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek zmeniť štruktúru cien a platieb a po predchádzajúcom oznámení aj výšku provízií. V prípade pochybností predajcu (partnera) o výške a uskutočnení platieb v rámci programu, musí Predajca (partner) o tom prevádzkovateľa písomnou formou oboznámiť do 14 dní od príslušnej platby. Ak tak Predajca (partner) neurobí, vzdáva sa tým práva na uplatnenie všetkých nárokov na takúto platbu.

Platba bude vypočítaná výhradne na základe záznamov vedených Prevádzkovateľom. Žiadne iné spôsoby merania či štatistiky nebudú Prevádzkovateľom uznané a nebudú mať žiadny účinok v rámci tejto zmluvy. Prevádzkovateľ v tejto súvislosti upozorňuje aj na fakt, že k zamietnutiu výplaty provízie prípadne k jej zníženiu oproti pôvodne zobrazenej pri prvotnom zaznamenaní predaja v správe partnerského účtu MAXFLOR design room môže dôjsť predovšetkým z 3 hlavných dôvodov: 1. tovar, ktorý zákazník objednal, už nie je na sklade, 2. dodatočné zrušenie objednávky zo strany zákazníka (napr. ak zákazník neakceptuje dlhšiu dodaciu lehotu), 3. zákazník svoj nákup pri prevzatí neuhradil, bez toho aby vopred objednávku zrušil.

8.     Záväzky Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje sprístupniť Predajcovi (partnerovi) pravdivé štatistiky uskutočnených nákupov cez jeho Partnerský program MAXFLOR design room v sekcii prehľadový panel.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyplatiť provízie na základe pravidiel a podmienok spolupráce.

Prevádzkovateľ nie je povinný poskytovať štatistiky uskutočnených nákupov iným spôsobom ako on-line cez systém Partnerského programu MAXFLOR design room.

9.   Podmienky odstúpenia

Spolupráca sa uzatvára na dobu neurčitú. Zrušiť ju môžu obe zmluvné strany. Prevádzkovateľ i Predajca (partner) ju môžu zrušiť zaslaním e-mailu s výpoveďou spolupráce, respektíve zmluvy o sprostredkovaní.

Spolupráca a provízie môžu byť bez náhrady zrušené v prípade, že Predajca (partner) porušil pravidlá a podmienky spolupráce.

V prípade odhalenia podvodov zo strany Predajcu (partnera) si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo okamžite ukončiť spoluprácu, a to bez akýchkoľvek nárokov a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi Prevádzkovateľom a týmto Predajcom (partnerom).

10.   Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ môže tieto pravidlá a podmienky spolupráce kedykoľvek zmeniť. Predajca (partner) bude o týchto zmenách informovaný najneskôr do 5 pracovných dní e-mailom zaslaným na adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Ak Predajca (partner) nezruší spolupráci do 10 pracovných dní od odoslania správy o zmenách pravidiel a podmienok spolupráce, má sa za to, že s nimi súhlasí.

Účasť v Partnerskom programe MAXFLOR design room je chápaná ako súhlas s týmito pravidlami a podmienkami.

Tieto pravidlá a podmienky spolupráce Partnerského programu MAXFLOR design room nadobúdajú platnosť 01.09.2020 a riadia sa zákonmi Slovenskej republiky.

Produkt bol pridaný do zoznamu obľúbených